Iskolánk létszámhelyzete: Iskolánk tanulólétszáma 160 fő, az osztályonkénti tanulólétszám optimális, 20 körüli. Iskolánk jelenlegi tanulólétszáma biztonságos, nem kényszerülünk iskola-összevonásra, ami a tanulók egy részének utaztatásával, illetve bizonyos alapszolgáltatásokon túli lehetőségek leépítésével járhat. Az osztályok tanulólétszáma optimális, a 20 alatti osztálylétszámok mellett könnyebb a tanulók helyzete, mint a másutt gyakori 30-as létszámot meghaladó osztályokban. A tudatosan felépített oktatásunkat megismerve és elismerve egyre több, a környező településről bejárni szándékozó tanuló jelentkezik iskolánkba, befogadásukat azonban szigorú feltételekhez kötjük: legfontosabb feladatunk a helyben lakó tanulók ellátása, ezért a létszám túlzott (25 fő fölé) emelkedését és a helyi tanulók nyugalmát zavaró helyzetek kialakulását is megakadályozzuk. Amennyiben az osztályok létszáma eléri vagy meghaladja a 25-öt, a felső tagozaton módunkban áll a matematikát és a magyart is csoportbontásban (12-13 fős csoportokban) oktatni.


Fontos feladatunknak tekintjük az iskolánk tárgyi és tartalmi megújítását, korszerűsítését.


Tárgyi megújulás:
Az iskola külső megújulása:
Iskolánk külső megújulása folyamatban van, belső korszerűsítése minden nyáron fenntartói erőforrásokból történik.
Amikor országos szinten iskolák megszűnéséről hallhatunk a médiában, Petőfibányán folyamatban van az iskola külső felújítása; a tetőszerkezet már megújult, a homlokzati felújítás várhatóan az elkövetkező években történik meg. Ezek megvalósulását követően lehet majd kialakítani az udvar gyermekbarát arculatát az uniós követelményeknek megfelelő eszközök beépítésével. Az iskolánk akadálymentesítése megtörtént, a fogyatékkal élő iskolahasználók számára is biztosítottak a tanulás, a tájékozódás feltételei.
A belső felújítási feladatokat a nyári felújítások során folyamatosan végezzük, a termeink nyári felújításából, a környező iskolákkal ellentétben, a fenntartónk nem ró terhet a szülőkre, teljes mértékben gondoskodik a szükséges javításokról, korszerűsítésekről.

Az egészséges környezet megteremtése:
Bútorzatunkat az egészséget, a helyes testtartást támogató eszközökkel újítjuk.
A tanulók egyre több időt kénytelenek tölteni a padokban ülve, ezért nagyon fontosnak tartjuk az egészséget megőrző bútorzat beszerzését. Alsó tagozaton a hagyományos padok cseréjét befejeztük. Minden alsós tanteremben ergonómiai (gerinckímélő) székek, s a tanulók magasságához állítható asztalok beszerzése megtörtént. A felső tagozaton folyamatosan cseréljük a székeket ergonóm székekre, a nyári felújítás során ez a folyamat is lezárul, így az Önök gyermekei már ezekkel, az egészségkímélő bútorokkal bebútorozott osztálytermekben tanulhatnak.

Oktatási eszközeink:
A korszerű oktatási eszközök beszerzésére nagy gondot fordítunk:

   -szaktantermeink felszereltsége optimális
   -felújított kiszolgáló helyiségek
   -orvosi szoba kialakítása megtörtént
   -higiénikusan felszerelt mellékhelyiségek

A kiszolgálóhelyiségek kialakítására, felújítására is nagy gondot fordítunk. A felújított, bútorzatában is megújult ebédlőben, otthonos környezetben, az oviban megszokott ízletes, egészséges ételkínálattal várjuk a gyermekeket. Az ÁNTSZ követelményei szerint alakítottuk ki az orvosi szobát, ahol a rendszeres szűrővizsgálatok zajlanak, s a védőoltások beadásáért, egy-egy recept felírásáért sem kell az orvosi rendelő betegei közé vinni tanulóinkat. A higiénikus környezet, a tisztálkodási lehetőségek megteremtésében is sokat léptünk előre; öltözőinkben hideg-meleg vizes zuhanyzó áll rendelkezésére a tanulóinknak, sportfoglalkozások után mód van a teljes tisztálkodásra. A mosdókban elhelyeztünk a tisztálkodáshoz, a XXI. században nélkülözhetetlen, eszközöket (papírtörölköző, folyékony szappan, WC-papír), melyekkel a gyakran otthonmaradt és néha hiányos tisztasági csomagot válthattuk fel. A tisztasági felszereléseink nemcsak higiénikusak, de a folyamatos feltöltésükhöz csak egy jelképes összeggel (félévente 300 Ft-tal) kell a szülőknek hozzájárulni, így az otthon megszokott kényelmi és egészségügyi követelményeket biztosítjuk.

Pályázati munkánk a tárgyi és tartalmi megújulásért: Az iskola vezetősége, a fenntartó támogatásával (önerő biztosításával), az állami pályázati lehetőségekkel igyekszik nagy értékű eszközöket és a tartalmi megújulást szolgáló képzéseket biztosítani iskolánkban.  Jelenleg folyamatban lévő pályázataink összesen 23 millió forintos megnyert összeggel lehetővé teszik iskolánkban a kompetencia alapú oktatás bevezetését, amelyhez nagyon sok tanulói és technikai eszközre van szükség, hogy a gyermekek tapasztalati úton, játékosan szerezhessék meg a továbbhaladáshoz szükséges ismereteiket. A feltételek szakszerű biztosítása érdekében pedagógusaink 120 órás továbbképzésen vesznek részt. A pályázat eredményeként a környező iskolák közül csak nálunk van lehetőség alsó tagozaton is ezzel a gyermekközeli oktatási formával segíteni tanulóinkat. A másik nyertes pályázatunkkal az interaktív tanítási folyamat megszervezésének lehetőségét nyertük meg, melynek eredményeként 10 db új számítógéppel, 6 db interaktív táblával bővülnek eszközeink 2010 szeptemberében. Ezeknek a pályázatoknak folytatásaként lehetőségünk lesz a következő tanévben a tanulói laptop programba is bekapcsolódni, így nemcsak a számítástechnika teremben, de az osztálytermekben is biztosított lesz egyéni laptophasználattal a korszerű és érdekes tanulás feltétele.

A színvonalas oktatásért a kötelezőn túli szolgáltatásokkal: A színvonalas kötelező ellátás mellett nagy gondot fordítunk sok iskolai oktatásunkat vonzóbbá, élhetőbbé tevő szolgáltatás kiötlésére, kipróbálására, s a jónak bizonyuló ötletek következetes megvalósítására.

Az iskolai tanítási folyamat zavartalansága érdekében tett lépéseink: Pontos napirendet tartalmazó, egységes elvárásokra épülő követelményrendszert dolgoztunk ki, s a tanulói összetétel ismeretében kidolgozott etikai kódexszünkkel az életben való könnyebb eligazodást segítjük. Tanulóink egy része sok problémával küzdő, a közösségbe nehezebben beilleszkedő, kiskamasz. Követelményrendszerünk pontos napirendi elvárásainak következetes betartásával és betarttatásával érhetjük azt el, hogy minden tanuló minden helyzetben (órákon és órán kívül is) az elmélyült és eredményes tanuláshoz szükséges kényelmes, nyugodt, biztonságos környezetben élhesse iskolai életét.

Szülői fórumok: Szülői koordinátor megbízásával, a szülői fórumok kibővítésével, nevelési tanácsadással segítjük a szülőket.
A szülők jobb tájékoztatása érdekében szülői koordinátor segítségével dolgozunk. Az összekötő szerepet is betöltő nevelő fontos feladata a szülői igények feltérképezése és a kapcsolat napi szintű karbantartása.


Sok olyan fórumot is szerveztünk, amelyekkel segíthetjük az iskolahasználók tájékoztatását. Minden évben az év eleji osztály szülői értekezleteket megelőzően összevont szülői értekezleten ismertetem éves terveinket, elképzeléseinket. Itt a szülők részletes tájékoztatása mellett a programok kialakításába is van lehetősége beleszólni a résztvevőknek. Évente két nyílt napot és két fogadóórát tartunk. Ezeken a fórumokon minden érdeklődő tájékozódhat gyermeke haladásáról, személyesen beszélheti meg gondjait. A szülő–pedagógus találkozások lehetőségeit kiszélesítve minden nevelő, minden héten egy alkalommal tart egyéni fogadóórát, ahol a felmerülő gondokat rögtön megbeszélhetjük, orvosolhatjuk. A találkozásaink során igyekszünk nem az elkövetett tanulói hibákat, vétségeket kihangsúlyozni, hanem tanácsot adunk a szülőknek; milyen módszerekkel tudják segíteni gyermeküket azok elkerülésében.

Differenciált óráink rendszere: Minden nevelő heti + 1 órában, a tanulók igényeit is figyelembe véve, segíti a szaktárgyi ismeretek elmélyítését.
Minden alsós és felsős nevelő, aki elméleti tárgyat tanít, a tanulók szaktárgyi kötelező óraszámán felül foglalkozik tehetséggondozással, felzárkóztatással (a tanulói, szülői kéréseket is figyelembe véve). Az órák hatékonysága, menete a fizetett magánórákhoz hasonló. A differenciált órák felhasználásával készülünk a számtalan tantárgyi versenyre, segítjük tanulóinkat a hiányzásuk és más okból eredő lemaradásaik pótlásában. Munkánk hatékonyságát segíti, ha jelzéseikkel bátran fordulnak a nevelőkhöz, csak így tudjuk megelőzni a lemaradások halmozódását.

Fejlesztés iskolánkban: A tanulással nehezen boldoguló tanulók segítésére, fejlesztő foglalkozásokat tartunk. Képzett belső, a gyerekek számára jól ismert, szakemberek heti 3 órában egyéni vagy kiscsoportos formában az egyéni haladási ütemnek megfelelő feladatok megoldásával segítik a tanulókat.  A további órákon integráltan, a többiekkel egy osztályban, de a haladási ütemüknek megfelelő külön feladatokkal, melyeket a fejlesztő pedagógus útmutatásai alapján állít össze a szaktanár, zajlik az oktatásuk.

Napközis ellátásunk:Minden napközibe jelentkező tanulónk elhelyezését megoldjuk, érdekes szabadidős programokat biztosítunk, a tanulási időben garantáltan elkészíttetjük, minőségileg ellenőrizzük, szaktanári segítséggel oldjuk meg a házi feladatot. Az alsó tagozatban minden jelentkező számára színvonalas napközis ellátást biztosítunk, a felső tagozaton a szülői igények, szaktanári javaslat alapján szervezünk napközis foglalkozásokat. A három vagy több gyermekes anyasági ellátásában részesülő szülők gyermekei is részt vehetnek a napközis foglalkozásainkon. A házi feladat elkészítése mellett rendszeresen biztosítjuk, hogy a tanulók a napi tanórák fáradalmait hasznos, változatos elfoglaltság közben pihenhessék ki.

Idegen nyelv oktatása: Korszerűen felszerelt nyelvi laborban, kis létszámú csoportokban (átlag 10 tanuló képez egy csoportot) folyik két idegen nyelv oktatása. Két nyelv (angol, német) közül választhatnak iskolánkban a tanulók, melyet szakképzett nevelők oktatnak. Mindkét nyelvszakos tanárunk rendelkezik alsós szakképesítéssel is, ez nagyon fontos, mert már 1. osztályban megkezdődik a nyelvoktatás. 1., 2. és 3. osztályban, szakköri formában ismerkednek az idegen nyelvvel, 4. osztályban heti 3 órában a kiválasztott nyelvet tanulják a tanulók a délelőtti óráikba beépítve. 5-6. osztályban emelt óraszámban erősítjük meg az alsóban megalapozott nyelvtudásukat. 7. és 8. osztályban a választott nyelv heti emelt óraszáma mellett +1 órában a másik idegen nyelvet is megismerik a tanulók, így a szülőket mentesítjük a nyelvi különórák költségei alól.

Számítástechnika oktatás: Jól felszerelt, folyamatosan korszerűsített számítástechnika szaktanteremben, emelt szintű plusz órák biztosításával, programozási ismeretekkel bővített tananyaggal, ingyenes internet használati lehetőséggel folyik a számítástechnika oktatása. 3. osztálytól oktatunk számítástechnikát. Alsó tagozaton heti egy órában, felső tagozaton emelt óraszámban, óráinkon bontott (osztályonként két), kis létszámú csoportban, egyéni géphasználati lehetőséggel tanulnak tanulóink. Emelt óraszámban, magas szintű számítástechnikai ismereteket sajátíthatnak el tanulóink. Az emelt órákon, a felhasználói programok mellett, a kötelező tananyagon túl, a középiskolában jól hasznosítható programozást is tanítunk, ahol két programozási nyelvvel ismerkednek meg tanulóink. A következő tanévtől terveink szerint szakköri formában már első osztálytól lehetőséget biztosítunk az informatikai ismeretek bővítésére. A számítástechnikai teremben, a könyvtárban a tanulóink számára, ingyenesen használható Internet elérhetőséget biztosítunk. Az eszközparkunk a pályázatokon nyert eszközökkel tovább bővül. A következő tanévre megérkező eszközök minden tanteremben elérhető Internet biztosítása mellett a tananyag interaktív feldolgozását teszik lehetővé. Tapasztalatok mutatják, hogy a digitális tananyag órai használatával a technikai eszközökhöz szokott gyermekek sokkal fogékonyabbakká válnak az anyag elsajátítására. A táblához készült interaktív tananyagok beszerzésére minden osztályban lehetőséget teremtettünk, a tananyagok tárházának bővítését az elkövetkező időszakban is kiemelten kezeljük, ezzel nem kis anyagi terhet vállalunk fel.

Gyógy-testnevelés órák: Iskolánkban, helyben, képzett szaktanár vezeti a gyógy-testnevelési órákat. A gyermekorvos által kiszűrt tanulók ellátásához minden, előírás szerinti eszközzel felszereltük tornatermünket, kis létszámú csoportokban heti két + órában végezzük ezt a feladatunkat. A gyógy-testnevelési órákon túl minden alsó tagozatos osztályunkban megelőzésre alkalmas játékos órán, heti 1 alkalommal, a napi padban ülés egészségkárosító hatásainak ellensúlyozására tartásjavító tornán vesz részt minden tanuló, ez az óra órarendjükbe beépített délelőtti óra.


Hagyományteremtő tevékenységünk, szakkörök: Ahhoz, hogy a tanulóink jól és otthon érezzék magukat iskolánkban a közösséghez tartozás érzését már az iskolába lépés pillanatában, s azt követően az iskolában töltött 8 év alatt folyamatos fenntartását fontosnak tarjuk. Az iskola tanulójává fogadás ünnepélyes pillanataival (virágkapu, gólyaavatás) emlékezetessé válik ez a fontos mozzanat. A hagyományos ünnepek bensőséges hangulatú megünneplése mellett sok egyedi programunkkal (Luca napi vigasságok, Táncgála, Projekt bemutató, Gyermeknap, Családi nap), melyek a családok bevonásával zajlanak, egész évben az összetartozás érzését építgetjük minden iskolahasználóban. Az iskolánk 2007. márciusában vette fel Petőfi Sándor nevét, a névadás is az iskolai kötődés megerősítését szolgálta. Szakköreink a változatos tevékenységek széles skálájával ingyenesen, de a fizetős szakkörök színvonalával várják a tanulóinkat. Valljuk, hogy minden kisgyermek tehetséges valamiben, ezért úgy állítottuk össze szakköreink kínálatát, hogy mindenkiben megtaláljuk az ő tehetségét, és mindenki megtalálja az ő tehetsége kibontakoztatásának lehetőségét. A 18 szakkörünk munkáját, szabadidős elfoglaltságainkat képekkel mutatjuk be:

A tanulmányi versenyek egyre szélesebb skálájába vonjuk be tehetséges tanulóinkat. Internetes feladatmegoldó versenyekre, egyéni és csapatversenyekre nevezzük be és készítjük fel tanulóinkat, az elért eredményeink évről évre egyre biztatóbbak. A területi versenyek élmezőnyében végeznek tanulóink és a megyei versenyekről is rendszeresen jó helyezéssel térnek haza.

Megújult alapítványunk, a Petőfibánya Általános Iskolásaiért Alapítvány, fedezi a versenyekre küldött gyermekeink nevezési díját, utazási költségeit, nem kis terhet levéve a tehetséges tanulók szüleinek válláról. Ugyancsak az alapítványunk támogatásával, a szülői igényeket figyelembe véve szervezünk úszásoktatást és korcsolyázást is, így a szülőket az ezzel járó kiadásokat is csökkenteni tudjuk. Szülői igény esetén, csak az úszásoktatás költségét kérve, az útiköltséget alapítványi támogatásból biztosítva évente több csoport úszásoktatásának megszervezésére és lebonyolítására is vállalkozunk.

Gyermekszervezetünk életéből: Minden tanuló önkéntesen, minimális tagdíj befizetése után tagja lehet az iskolánkban működő gyermekszervezetnek, mely a programok sokaságával várja az érdeklődőket. Nyári vándortáborok, nyelvi táborok, országos találkozók, erdei iskola, túrák, ünnepekhez kapcsolódó kulturális események sokasága várja tanulóinkat, a gyermekszervezeti kedvezmények révén a tagdíj többszörösét visszajuttatva évente a családokhoz. Ízelítőül néhány kép az utóbbi évek rendezvényeiről:

Még tovább folytathatnám az iskolánkban folyó tevékenységek felsorolását, de azt hiszem a hozzáállásunk bemutatásához ez is elegendő. Lehet, hogy megfogalmazódik Önökben, hogy mindezek a tevékenységek természetes velejárói az iskolai életnek, azonban hangsúlyozni szeretném a tudatosságunk fontosságát. Vallom, hogy, ha tudatosan felhasználunk minden adódó lehetőséget, nem siklunk el a gondok felett igyekezve azokat túlélni, hanem keressük a megoldást, megkeresünk és kiaknázzunk minden lehetőséget, akkor tanulóink és az Önök számára is könnyebbé, eredményesebbé, boldogabbá tehetjük az iskolánkban eltöltött 8 évet. Ez a mi legfontosabb célunk.

Célunk megvalósításához az Önök támogató, segítő hozzáállását kérjük: a felkínált lehetőségekkel élni tudó és a gyermekeiket ismert, biztonságos, szakmailag megalapozott, figyelmes környezetben nevelni akaró szülők jelentkezését várjuk az iskolai beiratkozáskor.